ساعت :

01:48

تاریخ :

4 خرداد 1401

سازمان مدیریت آرامستان ها

اعضای شورای سازمان

1- دکتر مهدی بهترین                              شهردار و رئیس شواری سازمان

2- جناب آقای محمد حسن اکبری                    عضو شواری سازمان

3- جناب آقای محمد محمد زاده                       عضو شواری سازمان

4-جناب آقای حاج حسین کریم پور                   عضو شواری سازمان

5-جناب آقای علی نوری                                عضو شواری سازمان