ساعت :

09:19

تاریخ :

30 اردیبهشت 1403

سازمان مدیریت آرامستان ها

اعضای شورای سازمان

1- دکتر مهدی بهترین                              شهردار و رئیس شورای سازمان

2- جناب آقای محمد حسن اکبری                  عضو شورای سازمان

3- جناب آقای موسی میرزایی                      عضو شورای سازمان

4-جناب آقای حاج حسین کریم پور                 عضو شورای سازمان

5-جناب آقای علی نوری                                عضو شورای سازمان