ساعت :

01:17

تاریخ :

9 مهر 1401

سازمان مدیریت آرامستان ها

اعضای هیئت مدیره

1- موسی میرزایی رئیس

2-محسن کدخدا عضو دبیر

3- حسینعلی شریف مقدم عضو