ساعت :

09:49

تاریخ :

1 اردیبهشت 1403

سازمان مدیریت آرامستان ها

اعضای هیئت مدیره

1- موسی میرزایی رئیس

2-محسن کدخدا عضو دبیر

3- حسینعلی شریف مقدم عضو