ساعت :

00:05

تاریخ :

4 خرداد 1401

سازمان مدیریت آرامستان ها

اعضای هیئت مدیره

1- محمد محمد زاده رئیس

2-محسن کدخدا عضو دبیر

3- حسینعلی شریف مقدم عضو