ساعت :

08:43

تاریخ :

30 اردیبهشت 1403

سازمان مدیریت آرامستان ها

معرفی سازمان

اهداف سازمان:

الف: برنامه ریزی و تعیین خط مشی در امور مربوط به گورستانهای شهر

ب: ایجاد و توسعه و یا نظارت بر احداث و توسعه گورستانهای مورد نیاز با هماهنگی سازمانهای ذیربط.

ج: بهره برداری و یا نظارت بر طرز استفاده از گورستانهای احداث شده و انتظام امور گورستانهای واقع در شهر

د: انجام ترتیبات لازم جهت حمل، تغسیل ، تکفین، تدفین و انجام مراسم و تشریفات مذهبی اموات مسلمین.

موضوع سازمان:

سازمان جهت نیل به اهداف فوق بارعایت مقررات مربوط اقدام به اجرای موضوعات ذیل می نماید:

تهیه آمار و اطلاعات مربوط به متوفیات و ارتباط با مراکز اطلاعاتی.

ارتباط و همکاری و مشورت با مراکز علمی و پزشکی و سایر سازمانهای و اشخاص ذیربط.

تملک اراضی و املاک مجاز پس از تحصیل مجوز قانونی جهت تامین نیازهای سازمان در قالب قوانین مربوطه.

اعلام نظر در خصوص استعلامهای مراجع در ارتباط با اهداف سازمان.

احداث ابنیه و تاسیسات مورد نیاز گورستانهای عمومی مسلمین از طریق امانی یا پیمانکاری براساس مفاد اساسنامه.

نظارت بر احداث ابنیه و تاسیسات سایر گورستانها.

تدوین آیین نامه های مربوط به انتظام امور گورستانها.

ایجاد موسسات و شرکتهای وابسته جهت تحقق اهداف سازمان که طبق اصول بازرگانی اداره می شود با پیشنهاد شورای سازمان و تصویب وزارت کشور، اساسنامه اینگونه موسسات و شرکتها می بایستی به تصویب وزارت کشور برسد.