ساعت :

02:54

تاریخ :

9 مهر 1401

سازمان مدیریت آرامستان ها

معرفی مدیر عامل

نام و نام خانوادگی: محسن کدخدا

مدرک تحصیلی: لیسانس

تلفن مستقیم: 32233890-056