ساعت :

01:43

تاریخ :

4 خرداد 1401

سازمان مدیریت آرامستان ها

معرفی مدیر عامل

نام و نام خانوادگی: محسن کدخدا

مدرک تحصیلی: لیسانس

تلفن مستقیم: 32233890-056