ساعت :

06:38

تاریخ :

12 مهر 1402

سازمان مدیریت آرامستان ها

ساخت 4عدد ارامگاه خانوادگی وپیاده رو سازی بلوک 7

نقاشی دیوار سنگی بلوک 1قطعه 14
اجرای جوبه مقابل بلوک 8
ابرسانی بلوک 8
پیاده رو سازی بلوک 4