ساعت :

02:51

تاریخ :

9 مهر 1401

سازمان مدیریت آرامستان ها

ساخت مقابر خانوادگی

16 عدد قبر و شامل تجیهزات روشنایی و مبلمان و حصار کش مجزا می باشد