ساعت :

23:53

تاریخ :

28 اردیبهشت 1401

سازمان مدیریت آرامستان ها

ساخت مقابر خانوادگی

16 عدد قبر و شامل تجیهزات روشنایی و مبلمان و حصار کش مجزا می باشد