ساعت :

20:09

تاریخ :

25 فروردین 1403

سازمان مدیریت آرامستان ها

ساخت مقابر خانوادگی

16 عدد قبر و شامل تجیهزات روشنایی و مبلمان و حصار کش مجزا می باشد