ساعت :

03:00

تاریخ :

9 مهر 1401

سازمان مدیریت آرامستان ها

احداث نمایشگاه سنگ

سازمان در زمینی به مساحت    تعداد 7 غرفه نمایشگاه سنگ و تایپ و تکثیر در مدت زمان5 ماه به هزینه کرد  در مجاورت ساختمان اداری اقدام نمود.