ساعت :

18:27

تاریخ :

25 فروردین 1403

سازمان مدیریت آرامستان ها

سرپرست سازمان مدیریت آرامستانهای شهرداری بیرجند

نام و نام خانوادگی:

محسن کدخدا

مدرک تحصیلی:

لیسانس

تلفن مستقیم : 32233890-056