ساعت :

23:51

تاریخ :

3 خرداد 1401

سازمان مدیریت آرامستان ها

سرپرست سازمان مدیریت آرامستانهای شهرداری بیرجند

نام و نام خانوادگی:

محسن کدخدا

مدرک تحصیلی:

لیسانس

تلفن مستقیم : 32233890-056