ساعت :

00:12

تاریخ :

6 مهر 1401

سازمان مدیریت آرامستان ها

کتاب احکام اموات در شرایط عادی و بحرانی

احکام متوفی در شرایط خاص و عادی در این کتاب گردآوری گردیده است

دانلود کتاب احکام اموات