ساعت :

19:19

تاریخ :

25 فروردین 1403

سازمان مدیریت آرامستان ها

کتاب احکام اموات در شرایط عادی و بحرانی

احکام متوفی در شرایط خاص و عادی در این کتاب گردآوری گردیده است

دانلود کتاب احکام اموات