ساعت :

00:47

تاریخ :

4 خرداد 1401

سازمان مدیریت آرامستان ها

کتاب احکام اموات در شرایط عادی و بحرانی

احکام متوفی در شرایط خاص و عادی در این کتاب گردآوری گردیده است

دانلود کتاب احکام اموات