ساعت :

00:52

تاریخ :

4 خرداد 1401

سازمان مدیریت آرامستان ها

گزارش تصویری از مراحل ساخت طرح توسعه سالن اجتماعات