ساعت :

00:47

تاریخ :

9 مهر 1401

سازمان مدیریت آرامستان ها

بازدید شهردار و ریاست شورای اسلامی شهر بیرجند از سازمان مدیریت آرامستانها

بازدید آقای دکتر جاوید  شهردار محترم بیرجند و  دکتر تقی زاده ریاست محترم شورای اسلامی شهر بیرجند از پروژه های سازمان مدیریت آرامستان