ساعت :

22:04

تاریخ :

28 اردیبهشت 1401

سازمان مدیریت آرامستان ها

پایان طرح توسعه سالن آقایان و بازدیدمدیر کل محترم دفتر امور شهری و شورای های استانداری ، شهردار محترم و اعضای محترم شورای شهر بیرجند از طرح