ساعت :

06:23

تاریخ :

1 خرداد 1403

سازمان مدیریت آرامستان ها

پایان طرح توسعه سالن آقایان و بازدیدمدیر کل محترم دفتر امور شهری و شورای های استانداری ، شهردار محترم و اعضای محترم شورای شهر بیرجند از طرح