ساعت :

01:07

تاریخ :

20 بهمن 1401

سازمان مدیریت آرامستان ها

پایان طرح توسعه سالن آقایان و بازدیدمدیر کل محترم دفتر امور شهری و شورای های استانداری ، شهردار محترم و اعضای محترم شورای شهر بیرجند از طرح