ساعت :

05:49

تاریخ :

9 آذر 1402

سازمان مدیریت آرامستان ها

پایان طرح توسعه سالن آقایان و بازدیدمدیر کل محترم دفتر امور شهری و شورای های استانداری ، شهردار محترم و اعضای محترم شورای شهر بیرجند از طرح