ساعت :

08:42

تاریخ :

3 اردیبهشت 1403

سازمان مدیریت آرامستان ها

احداث دیوار سنگی فضای ضلع غربی ساختمان اداری سازمان آرامستانها

فاز اول کار انجام شده :              شروع کار : 01/08/1397 


– طول 67/5 متر کار انجام شده – عرض مسیر 10 متر 

– طول دیوار سنگی کار شده 67/5 متر

– حجم پی کار شده 168/75 متر مکعب 

– حجم سنگ مالون کار شده 252/5 متر مکعب 

حجم خاک برداشته شده 1088 متر مکعب 

   

فاز دوم – در حال انجام کاار :                  شروع کار  20/10/1397


– طول مسیر 105 متر 

– عرض مسیر 10 متر 

– طل مسیر دیوار سنگی 105 متر