ساعت :

19:25

تاریخ :

25 فروردین 1403

سازمان مدیریت آرامستان ها

افتتاح پروژه های دهه مبارک فجر سازمان مدیریت آرامستان شهرداری بیرجند

عنوان پروژه                                            متراژه قبلی                طرح توسعه                فضای مفید                            مبلغ هزینه شده 

سالن اجتماعات آقایان                 500 متر مربع              250 متر مربع              750 متر مربع                           4/000/000/000

 

سالن اجتماعات بانوان                240 متر مربع              130 متر مربع              370 متر مربع                              2/000/000/000

 

محوطه سازی جلوی سازمان اجتماعات                                 –                            –                                                              500/000/000   

           

احداث نمایشگاه سنگ                       –                             –                7 غرفه -277 متر مربع                                   1/800/000/000