ساعت :

00:46

تاریخ :

4 خرداد 1401

سازمان مدیریت آرامستان ها

ادامه کارپروژه دیوارسنگی روبروی موسی بن جعفر 4

اتمام کار دیوار سنگی