ساعت :

00:05

تاریخ :

7 خرداد 1402

سازمان مدیریت آرامستان ها

بهسازی و مرمت و زیبا سازی سقف و دیوارهای سالن های اجتماعات

سالن اجتماعات خواهران(کناف سقف ونقاشی و رنگ آمیزی دیوارها)