ساعت :

01:56

تاریخ :

20 بهمن 1401

سازمان مدیریت آرامستان ها

بهسازی و مرمت و زیبا سازی سقف و دیوارهای سالن های اجتماعات

سالن اجتماعات خواهران(کناف سقف ونقاشی و رنگ آمیزی دیوارها)