ساعت :

00:50

تاریخ :

4 خرداد 1401

سازمان مدیریت آرامستان ها

بهسازی و مرمت و زیبا سازی سقف و دیوارهای سالن های اجتماعات

سالن اجتماعات خواهران(کناف سقف ونقاشی و رنگ آمیزی دیوارها)