ساعت :

19:22

تاریخ :

25 فروردین 1403

سازمان مدیریت آرامستان ها

بهسازی و مرمت و زیبا سازی سقف و دیوارهای سالن های اجتماعات

سالن اجتماعات خواهران(کناف سقف ونقاشی و رنگ آمیزی دیوارها)