ساعت :

00:25

تاریخ :

4 خرداد 1401

سازمان مدیریت آرامستان ها

مجهز کردن نیروهای غسال جهت شستشوی فوتی های کرونا