ساعت :

00:48

تاریخ :

4 خرداد 1401

سازمان مدیریت آرامستان ها

تسطیح و خاکبرداری تپه ضلع شرق سازمان(فلکه موسی بن جعفر ع)

تسطیح تپه