ساعت :

02:39

تاریخ :

20 بهمن 1401

سازمان مدیریت آرامستان ها

اجرای جوبه و پیاده رو سازی سمت شمال شرق آرامستان (موسی بن جعفر 2و4)

اتمام کار جدول
وصل به جوبه اصلی و اتمام جدول کاری