ساعت :

20:07

تاریخ :

25 فروردین 1403

سازمان مدیریت آرامستان ها

اجرای جوبه و پیاده رو سازی سمت شمال شرق آرامستان (موسی بن جعفر 2و4)

اتمام کار جدول
وصل به جوبه اصلی و اتمام جدول کاری