ساعت :

23:35

تاریخ :

28 اردیبهشت 1401

سازمان مدیریت آرامستان ها

ترمیم ، بهسازی و نوسازی پشت بام سرویس بهداشتی مقابل سالن اجتماعات و غسالخانه