ساعت :

00:36

تاریخ :

6 مهر 1401

سازمان مدیریت آرامستان ها

سیاه پوش نمودن سطح آرامستان از میدان امام حسین (ع) تا سازمان به مناسبت ماه محرم