ساعت :

01:11

تاریخ :

4 خرداد 1401

سازمان مدیریت آرامستان ها

سیاه پوش نمودن سطح آرامستان از میدان امام حسین (ع) تا سازمان به مناسبت ماه محرم