ساعت :

23:42

تاریخ :

28 اردیبهشت 1401

سازمان مدیریت آرامستان ها

بستن دور برگردان دربلوار پیامبراعظم (ص)به علت تصادف وشکسته شدن درب