ساعت :

23:59

تاریخ :

3 خرداد 1401

سازمان مدیریت آرامستان ها

نصب تابلو راهنماجهت مشخص نمودن هر قطعه در بلوک 6