ساعت :

21:49

تاریخ :

28 اردیبهشت 1401

سازمان مدیریت آرامستان ها

جلسه ای با معاونت محترم هلال احمراستان در خصوص راههای همکاری دو جانبه