ساعت :

18:08

تاریخ :

25 فروردین 1403

سازمان مدیریت آرامستان ها

جلسه ای با معاونت محترم هلال احمراستان در خصوص راههای همکاری دو جانبه