ساعت :

00:44

تاریخ :

4 خرداد 1401

سازمان مدیریت آرامستان ها

خاکبرداری جهت سردابه سازی بلوک 8واقع درضلع غرب سازمان و غسالخانه مقابل قطعه 14بلوک 1