ساعت :

19:16

تاریخ :

25 فروردین 1403

سازمان مدیریت آرامستان ها

خاکبرداری جهت سردابه سازی بلوک 8واقع درضلع غرب سازمان و غسالخانه مقابل قطعه 14بلوک 1