ساعت :

01:56

تاریخ :

9 مهر 1401

سازمان مدیریت آرامستان ها

خاکبرداری جهت سردابه سازی بلوک 8واقع درضلع غرب سازمان و غسالخانه مقابل قطعه 14بلوک 1