ساعت :

23:08

تاریخ :

28 اردیبهشت 1401

سازمان مدیریت آرامستان ها

278واحدسردابه در حال ساخت درضلع شرق بلوک 2

پایان ساخت 278واحد سردابه در بلوک 2