ساعت :

19:25

تاریخ :

25 فروردین 1403

سازمان مدیریت آرامستان ها

278واحدسردابه در حال ساخت درضلع شرق بلوک 2

پایان ساخت 278واحد سردابه در بلوک 2