ساعت :

02:06

تاریخ :

9 مهر 1401

سازمان مدیریت آرامستان ها

278واحدسردابه در حال ساخت درضلع شرق بلوک 2

پایان ساخت 278واحد سردابه در بلوک 2