ساعت :

23:41

تاریخ :

3 خرداد 1401

سازمان مدیریت آرامستان ها

شروع حصار کشی دور آرامستان ودیوار جدا کننده ازپارک واقع درضلع غرب فلکه موسی بن جعفر