ساعت :

23:02

تاریخ :

5 مهر 1401

سازمان مدیریت آرامستان ها

شروع حصار کشی دور آرامستان ودیوار جدا کننده ازپارک واقع درضلع غرب فلکه موسی بن جعفر