ساعت :

00:21

تاریخ :

4 خرداد 1401

سازمان مدیریت آرامستان ها

پایان کارسردابه سازی انتهای قطعات بلوک 2 (تعداد178واحد سردابه)