ساعت :

01:55

تاریخ :

9 مهر 1401

سازمان مدیریت آرامستان ها

دیدار شهردارو اعضای محترم شورای اسلامی شهربیرجند جهت تقدیراز پرسنل شرکتی در سازمان آرامستان