ساعت :

09:40

تاریخ :

3 اردیبهشت 1403

سازمان مدیریت آرامستان ها

دیدار شهردارو اعضای محترم شورای اسلامی شهربیرجند جهت تقدیراز پرسنل شرکتی در سازمان آرامستان