ساعت :

22:58

تاریخ :

28 اردیبهشت 1401

سازمان مدیریت آرامستان ها

دیدار شهردارو اعضای محترم شورای اسلامی شهربیرجند جهت تقدیراز پرسنل شرکتی در سازمان آرامستان