ساعت :

01:00

تاریخ :

20 بهمن 1401

سازمان مدیریت آرامستان ها

دیداراز خانواده محترم همکار عزیزمان آقای سید حسن اسلامی نیروی غسال وبازنشسته سازمان توسط ریاست وپرسنل سازمان آرامستان