ساعت :

23:47

تاریخ :

3 خرداد 1401

سازمان مدیریت آرامستان ها

دیداراز خانواده محترم همکار عزیزمان آقای سید حسن اسلامی نیروی غسال وبازنشسته سازمان توسط ریاست وپرسنل سازمان آرامستان