ساعت :

18:22

تاریخ :

25 فروردین 1403

سازمان مدیریت آرامستان ها

دیداراز خانواده محترم همکار عزیزمان آقای سید حسن اسلامی نیروی غسال وبازنشسته سازمان توسط ریاست وپرسنل سازمان آرامستان