ساعت :

23:06

تاریخ :

5 مهر 1401

سازمان مدیریت آرامستان ها

دیداراز خانواده محترم همکار عزیزمان آقای سید حسن اسلامی نیروی غسال وبازنشسته سازمان توسط ریاست وپرسنل سازمان آرامستان