ساعت :

10:40

تاریخ :

3 اردیبهشت 1403

سازمان مدیریت آرامستان ها

شروع پروژه احداث بوستان واقع در ضلغ غرب فلکه موسی بن جعفر ع