ساعت :

01:46

تاریخ :

4 خرداد 1401

سازمان مدیریت آرامستان ها

اتمام پروژه ساخت دیوار سنگی واقع در ضلع شرق بلوک 8