ساعت :

00:38

تاریخ :

4 خرداد 1401

سازمان مدیریت آرامستان ها

اتمام پروژه لوله کشی ازبلوار پیامبر اعظم به بلوک 8