ساعت :

19:45

تاریخ :

25 فروردین 1403

سازمان مدیریت آرامستان ها

بازدید شهردار محترم بیرجند و معاونین ازپروژه در حال ساخت پارک موسی بن جعفر (ع)

sfafsgsasdafa