ساعت :

09:55

تاریخ :

9 خرداد 1403

سازمان مدیریت آرامستان ها

صرفه جویی در مصرف برق در سطح آرامستان

در راستای صرفه جویی در مصرف برق تا اطلاع ثانوی ،روشنایی سطح آرامستان محدود وبرق آبرسردکن های قطع میباشد