ساعت :

01:17

تاریخ :

4 خرداد 1401

سازمان مدیریت آرامستان ها

بازدید ازمحله کاظمیه

بازدید از محله کاظمیه توسط اعضای محترم شورای اسلامی شهر ،شهردار محترم،همکاران محترم شهرداری و اهالی محل در خصوص مشکلات محله