ساعت :

05:28

تاریخ :

12 مهر 1402

سازمان مدیریت آرامستان ها

جلسه ای با کارشناسان بنیاد شهید و ریاست سازمان

جلسه ای با کارشناسان بنیاد شهید و ریاست سازمان در خصوص کفن و دفن خانواده های شهدادر قطعه یک ودو