ساعت :

18:11

تاریخ :

25 فروردین 1403

سازمان مدیریت آرامستان ها

جلسه ای با کارشناسان بنیاد شهید و ریاست سازمان

جلسه ای با کارشناسان بنیاد شهید و ریاست سازمان در خصوص کفن و دفن خانواده های شهدادر قطعه یک ودو