ساعت :

20:20

تاریخ :

9 بهمن 1401

سازمان مدیریت آرامستان ها

جلسه ای با کارشناسان بنیاد شهید و ریاست سازمان

جلسه ای با کارشناسان بنیاد شهید و ریاست سازمان در خصوص کفن و دفن خانواده های شهدادر قطعه یک ودو