ساعت :

22:29

تاریخ :

28 اردیبهشت 1401

سازمان مدیریت آرامستان ها

حضور اعضای محترم شورای اسلامی و شهردار بیرجندومعاونین ومدیران شهرداری

حضور اعضای محترم شورای اسلامی و شهردار بیرجندومعاونین ومدیران شهرداری تجدید میثاق با شهدا