ساعت :

15:21

تاریخ :

17 خرداد 1402

سازمان مدیریت آرامستان ها

حضور اعضای محترم شورای اسلامی و شهردار بیرجندومعاونین ومدیران شهرداری

حضور اعضای محترم شورای اسلامی و شهردار بیرجندومعاونین ومدیران شهرداری تجدید میثاق با شهدا