ساعت :

09:21

تاریخ :

3 اردیبهشت 1403

سازمان مدیریت آرامستان ها

حضور اعضای محترم شورای اسلامی و شهردار بیرجندومعاونین ومدیران شهرداری

حضور اعضای محترم شورای اسلامی و شهردار بیرجندومعاونین ومدیران شهرداری تجدید میثاق با شهدا