ساعت :

01:30

تاریخ :

20 بهمن 1401

سازمان مدیریت آرامستان ها

حضور اعضای محترم شورای اسلامی و شهردار بیرجندومعاونین ومدیران شهرداری

حضور اعضای محترم شورای اسلامی و شهردار بیرجندومعاونین ومدیران شهرداری تجدید میثاق با شهدا