ساعت :

01:26

تاریخ :

9 مهر 1401

سازمان مدیریت آرامستان ها

حضور اعضای محترم شورای اسلامی و شهردار بیرجندومعاونین ومدیران شهرداری

حضور اعضای محترم شورای اسلامی و شهردار بیرجندومعاونین ومدیران شهرداری تجدید میثاق با شهدا