ساعت :

23:01

تاریخ :

23 تیر 1403

سازمان مدیریت آرامستان ها

بازدید و گشت زنی

بازدید و گشت زنی توسط ریاست محترم و مسئول اموال وکارپرداز ازساعت 8 شب به بعد(( هفته یک یادوشب ))جهت بازدید از روشنایی در سطح آرامستان و جلوگیر ی ازسرقت و شناسایی افراد مشکوک(ضمنا مکانهایی که ملاحظه می فرمایید شب است) در سطح آرامستان