ساعت :

00:56

تاریخ :

9 مهر 1401

سازمان مدیریت آرامستان ها

بازدید از سطح آرامستان

بازدید از سطح آرامستان توسط نماینده محترم شورای اسلامی در سازمان و عضو شورای شهر (مهندس عباس سروری) به عمل آمد بازدید از بلوک 7آرامستان و قطعه مشاهیر و نام آوران

وبلوک 1و پروژه در حال ساخت بلوک 8