ساعت :

19:59

تاریخ :

25 فروردین 1403

سازمان مدیریت آرامستان ها

جلسه هیات مدیره سازمان

جلسه هیات مدیره توسط اعضای محترم برگزار شد .