ساعت :

01:33

تاریخ :

4 خرداد 1401

سازمان مدیریت آرامستان ها

جلسه هیات مدیره سازمان

جلسه هیات مدیره توسط اعضای محترم برگزار شد .