ساعت :

20:00

تاریخ :

25 فروردین 1403

سازمان مدیریت آرامستان ها

پروژه مسقف نمودن بلوک 8

پروژه مسقف نمودن بلوک 8 به متراژ350متر مربع در ضلع غرب سازمان ، مقابل بلوک یک قطعه 14