ساعت :

02:43

تاریخ :

9 مهر 1401

سازمان مدیریت آرامستان ها

پروژه مسقف نمودن بلوک 8

پروژه مسقف نمودن بلوک 8 به متراژ350متر مربع در ضلع غرب سازمان ، مقابل بلوک یک قطعه 14