ساعت :

00:10

تاریخ :

4 خرداد 1401

سازمان مدیریت آرامستان ها

تامین وبهسازی روشنایی سطح آرامستان

روشنایی بلوک 2

سطح ارامستان قدیم