ساعت :

18:31

تاریخ :

25 فروردین 1403

سازمان مدیریت آرامستان ها

چاله کنی جهت کاشت نهال

چاله کنی جهت کاشت نهال در حاشیه کمربندی بلوار پیامبر اعظم ضلع شمال بلوک 1