ساعت :

01:05

تاریخ :

9 مهر 1401

سازمان مدیریت آرامستان ها

چاله کنی جهت کاشت نهال

چاله کنی جهت کاشت نهال در حاشیه کمربندی بلوار پیامبر اعظم ضلع شمال بلوک 1