ساعت :

23:58

تاریخ :

3 خرداد 1401

سازمان مدیریت آرامستان ها

چاله کنی جهت کاشت نهال

چاله کنی جهت کاشت نهال در حاشیه کمربندی بلوار پیامبر اعظم ضلع شمال بلوک 1