ساعت :

18:59

تاریخ :

25 فروردین 1403

سازمان مدیریت آرامستان ها

خاکبرداری از تپه بلوک 8

خاکبرداری از تپه بلوک 8در ضلع غرب سازمان جهت ادامه کار دیوار ساحلی