ساعت :

00:26

تاریخ :

4 خرداد 1401

سازمان مدیریت آرامستان ها

خاکبرداری از تپه بلوک 8

خاکبرداری از تپه بلوک 8در ضلع غرب سازمان جهت ادامه کار دیوار ساحلی