ساعت :

23:49

تاریخ :

5 مهر 1401

سازمان مدیریت آرامستان ها

خاکبرداری از تپه بلوک 8

خاکبرداری از تپه بلوک 8در ضلع غرب سازمان جهت ادامه کار دیوار ساحلی