ساعت :

01:47

تاریخ :

9 مهر 1401

سازمان مدیریت آرامستان ها

ساماندهی روحانیون و مداحان

دیدار با معاونت فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی در خصوص بررسی راههای همکاری مشترک ساماندهی وبهره گیری از روحانیون و مداحان