ساعت :

08:47

تاریخ :

9 خرداد 1403

سازمان مدیریت آرامستان ها

ساماندهی روحانیون و مداحان

دیدار با معاونت فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی در خصوص بررسی راههای همکاری مشترک ساماندهی وبهره گیری از روحانیون و مداحان