ساعت :

06:36

تاریخ :

12 مهر 1402

سازمان مدیریت آرامستان ها

ساماندهی روحانیون و مداحان

دیدار با معاونت فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی در خصوص بررسی راههای همکاری مشترک ساماندهی وبهره گیری از روحانیون و مداحان