ساعت :

22:52

تاریخ :

28 اردیبهشت 1401

سازمان مدیریت آرامستان ها

ساماندهی روحانیون و مداحان

دیدار با معاونت فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی در خصوص بررسی راههای همکاری مشترک ساماندهی وبهره گیری از روحانیون و مداحان