ساعت :

05:06

تاریخ :

31 تیر 1403

سازمان مدیریت آرامستان ها

مناسب سازی بلوکهای سطح آرامستان

بازدیدمسئولین بهزیستی شهرستان بیرجنداز سطح آرامستان ،در خصوص مناسب سازی پیاده رو های سطح آرامستان جهت استفاده افراد دارای معلولیت