ساعت :

23:03

تاریخ :

28 اردیبهشت 1401

سازمان مدیریت آرامستان ها

شروع پروژه دیوار سنگی

چاله کنی وپی ریزی دیوار سنگی واقع در ضلع شرق بلوک 8