ساعت :

09:45

تاریخ :

3 اردیبهشت 1403

سازمان مدیریت آرامستان ها

شروع پروژه دیوار سنگی

چاله کنی وپی ریزی دیوار سنگی واقع در ضلع شرق بلوک 8