ساعت :

00:14

تاریخ :

4 خرداد 1401

سازمان مدیریت آرامستان ها

بازدید از سطح آرامستان

بازدیدریاست آرامستان و شهردار فردوس در خصوص تبادل نظر پیرامون نحوی ارائه خدمات مطلوب به شهروندان