ساعت :

23:35

تاریخ :

5 مهر 1401

سازمان مدیریت آرامستان ها

بازدید از سطح آرامستان

بازدیدریاست آرامستان و شهردار فردوس در خصوص تبادل نظر پیرامون نحوی ارائه خدمات مطلوب به شهروندان