ساعت :

09:56

تاریخ :

1 اردیبهشت 1403

سازمان مدیریت آرامستان ها

بازدید از سطح آرامستان

بازدیدریاست آرامستان و شهردار فردوس در خصوص تبادل نظر پیرامون نحوی ارائه خدمات مطلوب به شهروندان