ساعت :

06:10

تاریخ :

12 مهر 1402

سازمان مدیریت آرامستان ها

بازدید از سطح آرامستان

بازدیدریاست آرامستان و شهردار فردوس در خصوص تبادل نظر پیرامون نحوی ارائه خدمات مطلوب به شهروندان