ساعت :

01:26

تاریخ :

20 بهمن 1401

سازمان مدیریت آرامستان ها

بازدید از سطح آرامستان

بازدیدریاست آرامستان و شهردار فردوس در خصوص تبادل نظر پیرامون نحوی ارائه خدمات مطلوب به شهروندان