ساعت :

01:20

تاریخ :

9 مهر 1401

سازمان مدیریت آرامستان ها

بازدیدمعاونت محترم عمران و ترافیک

بازدیدمعاونت محترم عمران و ترافیک و مدیریت نظارت بر طرحهای عمرانی بر روند اجرای کار دیوار سنگی واقع در بلوک 8ضلع غرب سازمان./