ساعت :

08:15

تاریخ :

9 خرداد 1403

سازمان مدیریت آرامستان ها

بازدیدمعاونت محترم عمران و ترافیک

بازدیدمعاونت محترم عمران و ترافیک و مدیریت نظارت بر طرحهای عمرانی بر روند اجرای کار دیوار سنگی واقع در بلوک 8ضلع غرب سازمان./